SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ: E-mail: monika@luck.com.pl | Tel. 534 444 848

Dbamy o prywatność i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług klient czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych, które są wykorzystywane przez naszą firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Monika Kłapot, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Real Estate Monika Kłapot, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9671216714 , REGON 380173714, ul. Świętojańska 43/23, 81-391 Gdynia.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Klient korzystający z naszych usług, zostanie poproszony o podanie nam danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych ze świadczeniem przez nas usług oraz prezentacją naszych ofert („Usługi”).

 

Cel przetwarzania:

 

ZAPYTANIE O OFERTĘ:

Dane osobowe klientów składających zapytanie o ofertę: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji czyli:

– kontaktu zwrotnego z klientem;
– do informowania o nowych produktach w naszej ofercie;

Dane te przetwarzane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione (pracownicy firmy), które są zobowiązane do zachowania tajemnicy.

 

PREZENTACJA OFERTY:

Dane osobowe klientów uczestniczących w prezentacji oferty: imię, nazwisko, adres e-mail, pesel, numer telefonu.

 

Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji czyli:

– kontaktu zwrotnego z klientem;
– do informowania o nowych produktach w naszej ofercie;

– udostępnienia adresu prezentowanych nieruchomości;

Dane te przetwarzane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione (pracownicy firmy), które są zobowiązane do zachowania tajemnicy.

 

USŁUGA POŚREDNICTWA:

Administrator danych swoich klientów, dla których świadczy usługę pośrednictwa:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pesel, dane nieruchomości, stan cywilny, dane o majątku,

 

Dane te są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora.

Przetwarzanie danych obejmować będzie w szczególności wprowadzenie danych do programu zarządzania ofertami z którego korzysta administrator i polecenie ich przetwarzania podmiotowi, który jest operatorem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ten program.

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

USŁUGA ZARZADZANIA:

Administrator danych swoich klientów, dla których świadczy usługę zarządzania:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pesel, dane nieruchomości, stan cywilny, dane o majątku,

 

Dane te są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora.

Przetwarzanie danych obejmować będzie w szczególności wprowadzenie danych do programu zarządzania usługą zarzadzania nieruchomością, z którego korzysta administrator i polecenie ich przetwarzania podmiotowi, który jest operatorem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ten program.

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Podstawa przetwarzania:

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług,
 • brak możliwości prezentacji oferty,
 • brak możliwości dokonania zakupu oferty,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o ofertach.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

TWOJE UPRAWNIENIA  

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania przeniesienia danych do innego administratora, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych osobowych:

 • dostawcy oprogramowań koniecznych do wykonywania usług przez firmę,
 • dostawca hostingu,
 • notariusz,
 • partner konsultacji finansowej,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
 • podmioty upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

adres e-mail: kontakt@luck.com.pl

ZAMKNIJ